Biuro Projektu:

ANALITEX BIURO OBSŁUGI KSIĘGOWO-PRAWNEJ

I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

TOMASZ JAKUB BYZDRA

ul. Długa 5/115

20-346 Lublin

Koordynator Projektu: Magdalena Nowacka

tel.: 507 129 547


26.04.2021

Informujemy, iż 40 Uczestników Projektu otrzymało dotację na otwarcie działalności gospodarczej oraz pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Tym samy poniżej przedstawiamy poprawioną listę rezerwową.


23.04.2021

Szanowni Państwo,
w imieniu Beneficjenta Projektu ,,Mój region, moja branża, moja firma” przedstawiam Państwu Ostateczną Listę Rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. O dalszych krokach związanych z udziałem w projekcie zostaniecie Państwo poinformowani drogą telefoniczną oraz e-mailem.


14.04.2021

W związku z zakończeniem oceny biznesplanów poniżej załączamy protokół ze wstępną listą rankingową.


26.02.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wszystkie dokumenty dotyczące dalszej realizacji projektu odnajdą Państwo na stronie projektu „Mój region, moja branża, moja firma”

https://analitex.wixsite.com/analitex


25.02.2021

Szanowni Państwo,

Informuję, iż termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego rozpocznie się w dniu 15.03.2021r. i upłynie w dniu 24.03.2021r.

  1. Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestnicy składają następujące dokumenty:
  •  wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w 2 egzemplarzach, oryginały lub oryginał oraz kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (w 2 egzemplarzach, jw);
  •  biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (parafowany na każdej ze stron w 2 egzemplarzach, jw);

Dodatkowo składane są:

  • kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego (zaświadczenia są już gotowe w biurze projektu) w 2 egzemplarzach;
  • pozwolenia/koncesje (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy w 2 egzemplarzach);

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE

  1. Miejsce i sposób złożenia dokumentów.

2.1 Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu:  ul. Długa 5/112, 20-346 Lublin ww. terminach. W godzinach pracy biura tj. poniedziałek-piątek 8-16.

2.2 Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami we wszystkich wymaganych miejscach. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (opis np.: kopia, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem – niebieski tusz, data lub pieczątka imienna i parafka) – jeśli dotyczy.

Bardzo prosimy aby komplet dokumentów był spięty w sposób trwały np. skoroszyt.

  1. Inne ważne informację.

3.1 Prosimy, by do kompletu dokumentów dołączyć:

  • Zobowiązanie – dotyczy osób, które zdeklarowały (na etapie rekrutacji) i/ lub zdeklarują utworzenie dodatkowego miejsca pracy w tym utworzenie dodatkowego miejsca pracy w białym/zielonym/srebrnym sektorze gospodarki (w 1 egzemplarzu);
  • Oświadczenie –oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (w 1 egzemplarzu);

3.2 Wszystkie złożone przez Państwa dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków (do 21 dni).

3.3 Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

3.4 Dodatkowo informujemy iż zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności po zakwalifikowaniu się do otrzymania wsparcia będzie równoznaczna z rezygnacją i skutkuje wyłączeniem z udziału. W przypadku rezygnacji do projektu zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.


18.02.2021

Poniżej zamieszczamy wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji edytowalnej.


11.02.2021

Zgodnie z ogłoszeniem GUS informujemy, iż kwota dotacji brutto nie może przekroczyć: 32 747,88 zł tj. netto: 26 624,29 zł


25.01.2021

Informujemy, iż poniżej zamieszczamy dodatkowe załączniki dotyczące składania Biznesplanów:

W ramach procedury odwoławczej:


20.01.2021

W związku ze zbliżającym się terminem składania Biznesplanów poniżej zamieszczamy informację, która będzie miała wpływ na ich ocenę, uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią.


20.01.2021

Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego

Poniżej przedstawiamy Państwu wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Proszę zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją rozliczeń wsparcia (do pobrania) następnie z niżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

I. Dotacja inwestycyjna:

8. Inne oświadczenia – jeżeli dotyczy.

II. Wsparcie pomostowe:


14.12.2020

W związku z przywróceniem do oceny jednej kandydatury, w załączeniu znajduje się protokół.


09.12.2020

W związku z wpłynięciem w dniu 09.12.2020 roku rezygnacji z udziału w projekcie, zmianie ulega lista Uczestników Projektu. Szczegółowe dane znajdują się w poniższym załączniku.


08.12.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej poniżej znajduje się protokół.


04.12.2020

W związku z wpłynięciem rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Mój region, moja branża, moja firma” wznawiamy rekrutację tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie i Filiach w Bełżycach i Bychawie.

Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami) osobiście w biurze projektu przy ul. Diamentowej 5, 20-447 Lublin, tel. 518-312-302.

Załączniki obowiązkowe:

1.     Formularz rekrutacyjny

2.     Oświadczenie Uczestnika o dochodach

3.     Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

4.     Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5.     Zaświadczenie o zarejestrowaniu w w/w Powiatowym Urzędzie Pracy

Załączniki dodatkowe:

6.    Orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności – jeśli dotyczy;

7.   Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym i areale, ewentualnie ostatnia decyzja podatkowa – pod warunkiem, iż odzwierciedla stan faktyczny na dzień składania aplikacji

Termin składania aplikacji upływa w dniu dzisiejszym tj. 04.12.2020 roku. Dokumenty można składać w godzinach: 9.00-16.00


23.11.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, poniżej przedstawiamy wyniki jej prac:

Przyjmowanie aplikacji do udziału w projekcie pn.:
„Mój region, moja branża, moja firma”


Harmonogram naborów na rok 2020
Przedstawiamy aktualny harmonogram naborów na rok 2020


05.06.2020

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU DO PROJEKTU
Mój region, moja branża, moja firma”

Projekt

„Mój region, moja branża, moja firma” jest realizowany przez Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Byzdra oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu

„Mój region, moja branża, moja firma” jest zwiększenie szans na trwały związek z rynkiem pracy 40 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i ubogich pracujących (20 kobiet i 20 mężczyzn), które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z pow. lubelskiego dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, z których minimum 8 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w zielonej/białej/srebrnej gospodarce do 30.06.2021 (w związku z zaistniałą sytuacją termin zostanie wydłużony)

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w dniach: 15.06.2020 – 29.06.2020, w godzinach 9:00 – 16:00. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie projektu: Paweł Kielich tel.: 518 – 312 – 302


Pobierz załączniki:


Oświadczenie uczestnika o dochodach:
Ogłoszenie:
Dokumenty rekrutacyjne:
Dokumenty o wsparcie finansowe: