Biuro Projektu:

ANALITEX BIURO OBSŁUGI KSIĘGOWO-PRAWNEJ

I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

TOMASZ JAKUB BYZDRA

ul. Długa 5/115

20-346 Lublin

Koordynator Projektu: Magdalena Nowacka

tel.: 507 129 547


26.02.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wszystkie dokumenty dotyczące dalszej realizacji projektu odnajdą Państwo na stronie projektu „Mój region, moja branża, moja firma”

https://analitex.wixsite.com/analitex


25.02.2021

Szanowni Państwo,

Informuję, iż termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego rozpocznie się w dniu 15.03.2021r. i upłynie w dniu 24.03.2021r.

  1. Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestnicy składają następujące dokumenty:
  •  wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w 2 egzemplarzach, oryginały lub oryginał oraz kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (w 2 egzemplarzach, jw);
  •  biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (parafowany na każdej ze stron w 2 egzemplarzach, jw);

Dodatkowo składane są:

  • kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego (zaświadczenia są już gotowe w biurze projektu) w 2 egzemplarzach;
  • pozwolenia/koncesje (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy w 2 egzemplarzach);

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE

  1. Miejsce i sposób złożenia dokumentów.

2.1 Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu:  ul. Długa 5/112, 20-346 Lublin ww. terminach. W godzinach pracy biura tj. poniedziałek-piątek 8-16.

2.2 Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami we wszystkich wymaganych miejscach. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (opis np.: kopia, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem – niebieski tusz, data lub pieczątka imienna i parafka) – jeśli dotyczy.

Bardzo prosimy aby komplet dokumentów był spięty w sposób trwały np. skoroszyt.

  1. Inne ważne informację.

3.1 Prosimy, by do kompletu dokumentów dołączyć:

  • Zobowiązanie – dotyczy osób, które zdeklarowały (na etapie rekrutacji) i/ lub zdeklarują utworzenie dodatkowego miejsca pracy w tym utworzenie dodatkowego miejsca pracy w białym/zielonym/srebrnym sektorze gospodarki (w 1 egzemplarzu);
  • Oświadczenie –oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (w 1 egzemplarzu);

3.2 Wszystkie złożone przez Państwa dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków (do 21 dni).

3.3 Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

3.4 Dodatkowo informujemy iż zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności po zakwalifikowaniu się do otrzymania wsparcia będzie równoznaczna z rezygnacją i skutkuje wyłączeniem z udziału. W przypadku rezygnacji do projektu zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.


18.02.2021

Poniżej zamieszczamy wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w wersji edytowalnej.


11.02.2021

Zgodnie z ogłoszeniem GUS informujemy, iż kwota dotacji brutto nie może przekroczyć: 32 747,88 zł tj. netto: 26 624,29 zł


25.01.2021

Informujemy, iż poniżej zamieszczamy dodatkowe załączniki dotyczące składania Biznesplanów:

W ramach procedury odwoławczej:


20.01.2021

W związku ze zbliżającym się terminem składania Biznesplanów poniżej zamieszczamy informację, która będzie miała wpływ na ich ocenę, uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią.


20.01.2021

Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego

Poniżej przedstawiamy Państwu wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego. Proszę zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją rozliczeń wsparcia (do pobrania) następnie z niżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

I. Dotacja inwestycyjna:

8. Inne oświadczenia – jeżeli dotyczy.

II. Wsparcie pomostowe:


14.12.2020

W związku z przywróceniem do oceny jednej kandydatury, w załączeniu znajduje się protokół.


09.12.2020

W związku z wpłynięciem w dniu 09.12.2020 roku rezygnacji z udziału w projekcie, zmianie ulega lista Uczestników Projektu. Szczegółowe dane znajdują się w poniższym załączniku.


08.12.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej poniżej znajduje się protokół.


04.12.2020

W związku z wpłynięciem rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Mój region, moja branża, moja firma” wznawiamy rekrutację tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie i Filiach w Bełżycach i Bychawie.

Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami) osobiście w biurze projektu przy ul. Diamentowej 5, 20-447 Lublin, tel. 518-312-302.

Załączniki obowiązkowe:

1.     Formularz rekrutacyjny

2.     Oświadczenie Uczestnika o dochodach

3.     Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

4.     Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5.     Zaświadczenie o zarejestrowaniu w w/w Powiatowym Urzędzie Pracy

Załączniki dodatkowe:

6.    Orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności – jeśli dotyczy;

7.   Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym i areale, ewentualnie ostatnia decyzja podatkowa – pod warunkiem, iż odzwierciedla stan faktyczny na dzień składania aplikacji

Termin składania aplikacji upływa w dniu dzisiejszym tj. 04.12.2020 roku. Dokumenty można składać w godzinach: 9.00-16.00


23.11.2020

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, poniżej przedstawiamy wyniki jej prac:

Przyjmowanie aplikacji do udziału w projekcie pn.:
„Mój region, moja branża, moja firma”


Harmonogram naborów na rok 2020
Przedstawiamy aktualny harmonogram naborów na rok 2020


05.06.2020

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU DO PROJEKTU
Mój region, moja branża, moja firma”

Projekt

„Mój region, moja branża, moja firma” jest realizowany przez Analitex Biuro Obsługi Księgowo – Prawnej i Doradztwa Gospodarczego Tomasz Byzdra oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu

„Mój region, moja branża, moja firma” jest zwiększenie szans na trwały związek z rynkiem pracy 40 os. bezrobotnych, biernych zawodowo i ubogich pracujących (20 kobiet i 20 mężczyzn), które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z pow. lubelskiego dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, z których minimum 8 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w zielonej/białej/srebrnej gospodarce do 30.06.2021 (w związku z zaistniałą sytuacją termin zostanie wydłużony)

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w dniach: 15.06.2020 – 29.06.2020, w godzinach 9:00 – 16:00. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie projektu: Paweł Kielich tel.: 518 – 312 – 302


Pobierz załączniki:


Oświadczenie uczestnika o dochodach:
Ogłoszenie:
Dokumenty rekrutacyjne:
Dokumenty o wsparcie finansowe: